Szyby dźwigowe

Polskie normy ustalają odpowiednie odległości pomiędzy otworami wywiewnymi a nawiewnymi. Dla „ślepego” końca korytarza, nie obejmowanego cyrkulacją powietrza, odległość pomiędzy otworem wywiewnym a drzwiami do pomieszczenia użytkowego nie powinna przekraczać 5 m. Powyższe dane odnoszą się do sufitów gładkich, bez wystających elementów mogących hamować i zniekształcać przepływ powietrza. W przeciwnym razie odległości te powinny zostać zmniejszone.
Kiedy otwory nawiewne i wywiewne zaplanowane są parami po obu stronach korytarza, a odległość między nimi nie przekracza 2.5 m, dominuje poprzeczny przepływ powietrza. W tym przypadku otwory wywiewne mogą by umieszczone w odległościach przekraczających 10 m, tylko wtedy, gdy  z przestrzeni ograniczonej układem nawiewnym a wywiewnym nie prowadzą inne przejścia niż do przedsionków i podestów wind.
Wspomniane odległości to także odległość pomiędzy kanałami wentylacyjnymi wywiewnymi a kanałami nawiewnymi lub otworami transferowymi. Odległość ta może być zwiększona do 30 m poprzez zastosowanie w korytarzu podstropowego przewodu poziomego obsługującego nie więcej niż trzy otwory wywiewne.
Jednak, żeby można było tak umieścić otwory konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków.
Jako że należy zachować stratyfikację powietrza i dymu w korytarzu, prędkość przepływu w klapach nawiewnych nie może przekroczyć 5 m/s, natomiast w klapach wywiewnych może dojść do 8 m/s.

A co z szybami dźwigowymi?
Zgodnie z wymaganiami Warunków Technicznych, w budynkach wysokich i wysokościowych przynajmniej jeden dźwig w każdej strefie pożarowej powinien być przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych i wyposażony w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.. Ochrona przed zadymieniem szybu dźwigu polega na nawiewie powietrza w jego dolnej części oraz jego usuwaniu przy użyciu dachowej klapy dymowej (ewentualnie klapy upustowej). W szybach ma być wytworzone nadciśnienie, by nie powodować wwiewania dymu. Rezygnując z nadciśnienia w szybie windy, zostaną zadymione kondygnacje powyżej pożaru.
Jeśli dojdzie do pożaru, to z wind pożarniczych powinny korzystać tylko służby ratunkowe. System sterowania powinien uniemożliwić otwieranie się drzwi dźwigu przeznaczonego dla ratowników na kondygnacji objętej pożarem. Ilość powietrza niezbędnego do zapewnienia w szybie dźwigowym odpowiedniego nadciśnienia wyznacza się na podstawie wielkości nieszczelności drzwi na poszczególnych kondygnacjach.
Wentylator nawiewny do szybu dźwigu przeznaczonego dla służb ratowniczych powinien mieć wydajność 2.22 m3/s oraz spręż zapewniający pokonanie oporów przepływu i nadciśnienia panującego w szybie. Ze względu na równomierny wypływ powietrza z szybu windowego na każdą z kondygnacji budynku, strumienia tego nie uwzględnia się w ogólnym bilansie powietrza dla kondygnacji objętej pożarem. W górnej części szybu dźwigu powinna znajdować się klapa dymowa, umożliwiająca usuwanie dymu w przypadku powstania pożaru w maszynowni.

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.